KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma FRESH Joanna Jamry, ul. Jana Pawła II 4/202, 57-300 Kłodzko, Tel. 500-220-401,
 2. Pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem przez Nas Pana/i danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: joanna.jamry@dietaodkuchni.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. (W pojęciu „realizacja umowy” mieszczą się również działania podejmowane przed zawarciem umowy, na żądanie podmiotu danych, jeśli są niezbędne do zawarcia umowy) oraz w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania danych są:
  • art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych w zakresie wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – np. ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń, zapewnienie bezpieczeństwa),
  • art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., który dopuszcza przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii gdy osoba której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie tych danych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych lub,
  • podmioty uczestniczące w realizacji umowy,
  • biuro rachunkowe.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat / lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń.
  • Ma Pan/i prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu z powodu swojej szczególnej sytuacji. Ma Pan/i również prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania danych, a także do ich przenoszenia.
  • Jeżeli Pan/i uzna, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/i prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy, bądź brakiem możliwości jej zrealizowania.
  • Podane przez Panią/Pana dane będą poddane procesowi profilowania w celu dobrania dla Pani/Pana oferty zgodnie z treścią łączącej nas umowy.

 

 

Zgodnie z art.9 ust.2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym szczególnych kategorii, udostępnionych w trakcie rozmowy, bądź przekazanych do dokumentacji w celów realizacji usługi, prowadzenia wymaganej przepisami prawa ewidencji handlowej.

(Visited 111 times, 1 visits today)